Kategórie

Všeobecné obchodné podmienky

Základné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky obsahujú podmienky predaja tovaru-potreby a produkty pre zlatníkov (ďalej len "tovar") a sú platné výhradne ako súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spol. AUREN s.r.o ako predávajúcim, na jednej strane, a ďalšie osobou ako kupujúcim, na druhej strane, pričom k uzavretiu kúpnej zmluvy môže dôjsť ústne, v písomnej forme s podpismi účastníkov na jednej listine alebo formou objednávky a jej následného akceptovanie predávajúcim. Tieto obchodné podmienky platí aj pre nákup v internetovom obchode http://www.obchod.auren.sk

2. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené
obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), všetko v aktuálnom znení noviel a predpisov neskorších.

Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Podaním objednávky či priamo uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzuje kupujúci, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Kupujúci je zároveň dostatočne informovaný pred vlastným odoslaním objednávky o možnosti zoznámiť sa s obchodnými podmienkami. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

2. Pri objednaní tovaru s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (internet či telefón), príde kupujúcemu obratom na emailovú adresu, ktorú uviedol pri objednaní, potvrdenie objednávky. Pokiaľ tento e-mail nepríde, skontroluje kupujúci, či nezadal pri registrácii zlú e-mailovú adresu. Ak je e-mailová adresa v poriadku a potvrdenie objednávky predsa neprišlo, má kupujúci možnosť kontaktovať predávajúceho na e-mailovej adrese obchod@auren.sk alebo v pracovnej dobe na 036 6313264. Ak predávajúci kupujúcemu objednávku písomne nepotvrdí, avšak kupujúcemu dodá objednaný tovar, dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy
okamihom prevzatia tovaru kupujúcim.

3. Doba platnosti ponuky tovaru a ceny tovaru je časovo neobmedzená, ak predávajúci výslovne neuvedie niečo iné, pričom predávajúci je oprávnený túto ponuku meniť.

4. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť
kúpnu cenu a prípadné náklady na dopravu (poštovné). zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru.

5. Kupujúci nenesie žiadne náklady v súvislosti s uskutočnením objednávkytovar.

Dodanie tovaru

Ak sa účastníci nedohodnú inak, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním kupujúcemu v sklade alebo prevádzke predávajúceho v Slovenskej republike alebo jeho dodaním na miesto určené kupujúcim. Kupujúci bude vždy spravidla prostredníctvom e-mailu informovaný o tom, že predmetný tovar je pripravené na odovzdanie resp., že bolo vyskladnený a že bude dodaný v určitý deň na príslušné miesto dodania.

Finančné dojednania

1. Ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH v zákonnej výške.Tovar, ktorý bude odosielaný poštou alebo prepravnou službou bude spoplatnený podľa platného  cenníka. Pri ťažkých a objemných zásielkach sa cena stanovuje podľa platného cenníka prepravcu a bude prekonzultovaná a odsúhlasená zákazníkom.Pre  štandartné zásielky platí cena pri odoslaní poštou v cene 3,30 Eur a pri prepravnej službe je cena prepravy 3,95 Eur. K cene tovaru je pripočítané balné vo výške  1 Eur, a v prípade dobierky bude pripočítané 1 Eur dobierečné. 

2. Kupujúci má nasledujúce možnosti spôsobov platby.

a) Dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru. Kupujúci uhradí cenu pri prevzatí tovaru v prevádzke predávajúceho alebo ako tzv. dobierku prevzatia tovaru v inom mieste určenom kupujúcim. Pri odovzdaní tovaru bude kupujúcemu odovzdaný aj riadny daňový doklad.

b) Prevodom z účtu - platba vopred. Kupujúci uhradí tovar bankovým prevodom (č. účtu predávajúceho: 4007761812/7500) pred dodaním tovaru. V prípade platby vopred bude predávajúcim vystavená zálohová faktúra, na základe ktorej uhradí kupujúci stanovenú cenu v plnej výške. Predávajúci potom ihneď po obdržaní platby urobípotrebné kroky k dodaniu tovaru. Pri odovzdaní tovaru bude kupujúcemu odovzdaný aj riadny daňový doklad. Ak bude tovar odosielaný  poštou alebo prepravnou službou, nebude učtovanédobierečné. 

c) V hotovosti priamo v predajni. Zákazník obdrží pri platbe v hotovosti pokladničný doklad.

Zodpovednosť za vady tovaru
1. Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť obalu, množstvo a stav tovaru pri jeho dodaní. Ak je kontrola tovaru pri odovzdaní obtiažna či nemožná, je kupujúci povinný vykonať kontrolu tovar okamžite po jeho dodanie.

2. Ak kupujúci obdrží tovar, ktorý nie je v zhode s kúpnou zmluvou (najmä neúmyselná zámena pri balení tovaru) alebo obdržívadný tovar, zašle alebo odovzdá osobne nepoužitý tovar v pôvodnom či inom vhodnom obale spolu s dodacím listom / faktúrou (či kópií týchto listi) späť predávajúcemu a priloží súpis eventuálnych závad. Následne predávajúci dodá kupujúcemu nový tovar.

3. Ak je uzavretá kúpna zmluva, ktorej režim sa vzhľadom na povahu účastníkov riadi občianskym zákonníkom, preberá predávajúci záruku za akosť tovaru po dobu 24 mesiacov.

4. Ak je uzavretá kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim-podnikateľom v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou a riadi Ak sa teda režim kúpnej zmluvy obchodným zákonníkom, preberá predávajúci záruku za akosť tovaru po dobu 12 mesiacov.

5. Záručná doba začína plynúť vždy odo dňa dodania tovaru.

6. Pri reklamácii tovaru v záručnej dobe zašle alebo odovzdá kupujúci tovar predávajúcemu v pôvodnom či inom vhodnom obale a priloží špecifikáciu dôvodu reklamácie sa súpisom vád.

7. Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Odstúpenie od zmluvy

1. Od uzatvorenej kúpnej zmluvy možno odstúpiť zo zákonných dôvodov, pričom ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v týchto prípadoch:
- Ak tovar nie je dodaný v primeranej lehote,
- Bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia tovar, ak je zmluva uzatvorená s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä internet). Predávajúci má právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.
- Ak dodatočne vyjde najavo vada, ktorá činí tovar neupotrebiteľné, ak tovar mal takú vadu už pri jeho dodaní a predávajúci na ňu kupujúceho neupozornil,
- Ak predávajúci kupujúceho ubezpečil, že tovar má určité vlastnosti alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým,
- Ak po dodaní tovaru nie v zhode so zmluvou (najmä neúmyselná zámena pri balení tovaru) nedodá predávajúci v primeranom lehote kupujúcemu nový tovar v zhode so zmluvou,
- Ak sa v záručnej lehote vyskytne odstrániteľná vada, ale iný postup ako odstúpenie od zmluvy či eventuálne zľava z ceny nie je možná,
- Ak sa v záručnej lehote vyskytne neodstrániteľná vada,
- Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady v záručnej lehote po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy si účastníci vydajú všetko, čo do tej doby vzájomne plnili.

Ochrana osobných údajov

1. Všetky osobné údaje uvedené v zmluve sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb., o ochrane osobných údajov, len za účelom naplnenia príslušného zmluvného vzťahu a jeho evidenciu. Obsah kúpnej zmluvy je predávajúcim archivovaný a je prístupný kupujúcemu.

2. Kupujúci, ktorý je subjektom osobných údajov, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený v súlade s ustanovením § 5 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov použiť za účelom ponúkania svojich produktov meno, priezvisko a adresu kupujúceho, ak s tým kupujúci nevysloví písomný nesúhlas. Kupujúci zároveň súhlasí, aby predávajúci poveril spracovaním osobných údajov za účelom ponúkania produktov predávajúceho tretiu osobu - spracovateľa osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci a kupujúci sa môžu odchýliť od týchto obchodných podmienok, ak sa na ich zmene dohodnú. V takom prípade majú dohodnuté zmeny prednosť pred príslušnými ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
2. Ak niektoré ustanovenia zmluvy alebo týchto obchodných podmienok stratia platnosť, zostávajú ostatné ustanovenia platné.
3. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť príslušnej kúpnej zmluvy.