Kategórie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

AUREN, s.r.o

(ďalej len ako "Všeobecné obchodné podmienky" alebo "VOP")

I. VYMEDZENIE POJMOV

"eshop" sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach rozumie internetový obchod Predávajúceho prevádzkovaný prostredníctvom Webových stránok.

"Kupujúci" v týchto Všeobecných obchodných podmienkach predstavuje spoločné označenie pre Spotrebiteľa a Podnikateľov.

"Občianskym zákonníkom” sa v týchto VOP rozumie zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

"Podnikateľom" sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach v súlade s ust. § 420 Občianskeho zákonníka rozumie taký zákazník Internetového obchodu Predávajúceho, ktorý samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku, a tiež taký zákazník Internetového obchodu Predávajúceho, ktorý s Predávajúcim uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa v zmysle ust. § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

"Predávajúcim" sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach rozumie obchodná spoločnosť AUREN, s.r.o., IČO: 31409571, Sídlo: Sládkovičova 18, 934 05, Levice,

Slovensko, v zmysle ust. § 420 Občianskeho zákonníka, alebo podľa okolností iná právnická osoba, s ktorou je Predávajúci majetkovo prepojený.

"Zmluvnými stranami” sa v týchto VOP rozumie Predávajúci na jednej strane a Kupujúci na strane druhej.

"Spotrebiteľom" sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach rozumie každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára s Predávajúcim zmluvu alebo s Predávajúcim inak koná a zároveň je zákazníkom Internetového obchodu Predávajúceho. V pochybnostiach pri výklade pojmu "Spotrebiteľ” sa primerane použije výklad tohto pojmu podľa ustanovenia § 419 Občianskeho zákonníka.

"Správcom" sa v čl. XI. týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie Predávajúci.

"Webovými stránkami" sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach rozumejú internetové stránky www.auren.sk

II. PREDMET VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

Všeobecné ustanovenie

1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.auren.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len "zákazník") bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.auren.sk a príslušnými právnymi predpismi.

 2. Predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie spoločnosť AUREN s.r.o. Sládkovičova 18,93401 Levice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka č. 2937/N, e-mail: obchod@auren.sk, telefonický kontakt: +42 1908 708 366 (ďalej ako "predávajúci" alebo "AUREN" alebo "spoločnosť AUREN").

3. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Nitranský kraj, Stanična 1567/9, 94901 Nitra, Tel. č.: 037 772 00 01

III. OZNÁMENIE PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci podaním objednávky tovaru prostredníctvom elektronickej komunikácie a/alebo na Webových stránkach Predávajúceho potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, že s nimi súhlasí a že mal možnosť sa s nimi zoznámiť v dostatočnom predstihu pred podaním objednávky.

IV. KÚPNA ZMLUVA

1.Užívateľský účet. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej na Webovej stránke môže Kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").

2.Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám a nákup tovaru za prípadne

5.Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane týchto všeobecných obchodných podmienok).

6.Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

7.Všetká prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní eshopu je informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká okamihom doručenia e-mailu potvrdzujúceho prijatie objednávky Kupujúceho (akceptáciou), ktorý bol Predávajúcim zaslaný elektronickou poštou Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v jeho objednávke. Predávajúci a Kupujúci týmto výslovne vylučujú aplikáciu ust. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka na ich zmluvný vzťah.

8.Kupujúci robí v rámci eshopu jednotlivé technické kroky smerujúce k uzavretiu zmluvy najskôr tak, že požadované plnenie (tovar) vloží do košíka. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, pričom Kupujúci má možnosť zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky. Kupujúci je povinný pri objednávaní tovaru uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. S ohľadom na to sú údaje uvedené v objednávke Predávajúcim považované za správne.

9.Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky jej obdržanie Kupujúcemu potvrdí formou e-mailu zaslaného elektronickou poštou na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v jeho objednávke. Zmluva uzavretá medzi Kupujúcim a Predávajúcim bude uložená v elektronickom archíve Predávajúceho.

10.Vzniknutú zmluvu je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

11.Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať ponuku Kupujúceho vo forme podanej objednávky tovaru Predávajúceho alebo jej časť, a to najmä v prípade, že Kupujúcim objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, nie je dostupné, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa príslušného tovaru. O tejto skutočnosti Predávajúci vyrozumie Kupujúceho informatívnym e-mailom zaslaným na jeho e-mailovú adresu uvedenú v jeho objednávke. V prípade, že Kupujúci ešte pred vznikom zmluvy zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu za objednaný tovar, bude mu táto čiastka v prípade neprijatia jeho objednávky zo strany Predávajúceho vrátená na bankový účet, z ktorého bola kúpna cena hradená.

12. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) ešte pred zaslaním potvrdzovacieho e-mailu Kupujúcemu požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie jeho objednávky (napríklad písomne ​​formou e-mailu či telefonicky).

13. Kupujúci týmto súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

14. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k objednanému tovaru v zmysle ust. § 2132 Občianskeho zákonníka, v dôsledku čoho sa Kupujúci stane vlastníkom tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy. Nebezpečenstvo škody na tovare však na Kupujúceho prechádza prevzatím tovaru.

15. Ak je spoločne s tovarom Kupujúcemu Predávajúcim zdarma poskytnutá akcia, bonus či dar, je príslušná darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatváraná s rozväzovacou podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy na tovar, v súvislosti s ktorou bol Kupujúcemu poskytnutý dar alebo bezplatný bonus, stráca príslušná darovacia zmluva účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s tovarom z kúpnej zmluvy Predávajúcemu vrátiť aj dar či iný zadarmo poskytnutý bonus.

16. Kupujúci na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

V. CENA ZA TOVAR A SPÔSOBY PLATBY

1. Ceny tovaru uvedené na Webových stránkach sú zmluvné a sú platné pre danú objednávku v okamihu jej podania Kupujúcim. Ceny v prehľadoch a ponukách na Webových stránkach sú uvedené ako bez DPH tak aj s DPH, pričom ceny sú uvádzané aj vrátane všetkých ostatných daní a poplatkov s výnimkou dopravného a prípadného poplatku za vybraný spôsob platby, ktorých výška je uvedená nižšie. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní eshopu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho predať tovar za individuálne dohodnutých cenových podmienok.

2. Ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH v zákonnej výške. Tovar, ktorý bude odosielaný poštou alebo prepravnou službou bude spoplatnený podľa platného cenníka. Pri ťažkých a objemných zásielkach sa cena stanoví podľa platného cenníka prepravcu a bude prekonzultovaná a odsúhlasená Kupujúcim. Pre štandardné zásielky platí cena pri odoslaní poštou v cene 6,- € vr. DPH a pri prepravnej službe je cena prepravy 6,- € vr. DPH. Cena za prepravu služby môže byť aj nižšia. Cena za prepravu zariadení a strojov sa určuje zvlášť podľa veľkostí a váhy.

3. Cenu tovaru podľa kúpnej zmluvy a dopravy môže Kupujúci Predávajúcemu uhradiť podľa svojej voľby uvedenej vo svojej objednávke nasledujúcim spôsobom:

4.V prípade platby bankovým prevodom vopred bude Predávajúcim vystavená Kupujúcemu zálohová faktúra, na základe ktorej uhradí kupujúci stanovenú cenu v plnej výške. Pokiaľ bude tovar odosielaný poštou alebo prepravnou službou, nebude účtovaná dobierková suma.

5. V hotovosti priamo v predajni Predávajúceho Kupujúci obdrží pri platbe v hotovosti pokladničný doklad.

6.V prípade platby v hotovosti na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí objednaného tovaru.

7.Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci Kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho spoločne s dodávaným tovarom.

8.Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

VI. DOPRAVA A DODANIE TOVARU

1. Dodanie objednaného tovaru budú podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom termíne. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Dopravu na adresu určenia zaisťuje Predávajúci jedným zo spôsobov na základe voľby Predávajúceho.

2.Zásielka s objednaným tovarom obsahuje originál daňového dokladu, návod na používanie tovaru a záručný list (ak je vydávaný).

3. Objednaný tovar je možné podľa voľby Kupujúceho uskutočnenej v jeho objednávke doručiť prostredníctvom kuriérskej služby.

4.Predávajúci a Kupujúci si môžu dojednať aj iný spôsob dopravy ako uvedený v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pričom v takom prípade znáša Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v jeho objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť nutné náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. nutné náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

VII. PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

1. Kupujúci – Spotrebiteľ má právo v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka do štrnástich (14) dní odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Kupujúci berie na vedomie, že toto právo výslovne nepatrí osobám, ktoré nie sú Spotrebiteľmi, teda najmä Podnikateľom.

2. Kupujúci – Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď on alebo ním určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme tovar (v prípade uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, má právo odstúpiť do 14 dní odo dňa kedy on alebo ním určená tretia osoba – iná ako dopravca – prevezme poslednú dodávku tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

3. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

4.Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí Spotrebiteľ o svojom odstúpení od zmluvy informovať Predávajúceho formou jednostranného právneho jednania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Spotrebiteľ môže použiť priložený vzorový formulár umiestnenia na Webových stránkach Predávajúceho na odstúpenie od zmluvy (nie je to však jeho povinnosťou), v takom prípade potvrdí Predávajúci Spotrebiteľovi v textovej podobe bez zbytočného odkladu jeho prijatia.

5. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

6. Spotrebiteľ berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, keď tak ustanovuje zákon, napríklad v prípade zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa jeho priania alebo pre jeho osobu.

7. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak je spoločne s tovarom Spotrebiteľovi Predávajúcim zadarmo poskytnutý bonus či dar, je príslušná darovacia zmluva medzi Spotrebiteľom a Kupujúcim uzatváraná s rozväzovacou podmienkou, že ak odstúpi Spotrebiteľ od kúpnej zmluvy na tovar, v súvislosti s ktorou bol Spotrebiteľovi poskytnutý dar či bezplatný bonus, stráca príslušná darovacia zmluva účinnosť a Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom z kúpnej zmluvy Predávajúcemu vrátiť aj dar či iný zadarmo poskytnutý bonus.

VIII. DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

1. Pokiaľ Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, Predávajúci mu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu došlo oznámenie Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od Spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania Predávajúcim ponúkaný). Predávajúci vráti všetky platby bezhotovostným prevodom na účet Spotrebiteľa, ktorý mu bude zo strany Spotrebiteľa oznámený. V žiadnom prípade tým Spotrebiteľovi nevzniknú ďalšie náklady. Platbu Predávajúci vráti až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukáže Spotrebiteľ, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2. Spotrebiteľ je povinný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od zmluvy, zaslať späť. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ Spotrebiteľ Predávajúcemu odošle tovar späť pred uplynutím 14 dní.

3.Spotrebiteľ si znáša priame náklady spojené s vrátením tovaru späť Predávajúcemu.

4. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6. Predávajúci si dovoľuje Spotrebiteľa upozorniť, že jeho vyššie uvedené právo na odstúpenie od zmluvy nemožno chápať ako jeho možnosť bezplatne si tovar požičať a po 14 dňoch ho vrátiť späť. Spotrebiteľ má právo s tovarom nakladať iba takým spôsobom, ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Pokiaľ Spotrebiteľ s tovarom nakladá v rozpore s predchádzajúcou vetou, v dôsledku čoho je vrátený tovar poškodený, opotrebovaný, použitý, zodpovedá Spotrebiteľ za zníženie hodnoty vráteného tovaru a Predávajúci môže započítať tento svoj nárok na úhradu týmto mu vzniknuté škody oproti nároku Spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny. za tovar. Predávajúci je v takom prípade oprávnený Spotrebiteľovi vrátiť kúpnu cenu zníženú o takto vzniknutú škodu.

IX. PRÁVO PREDÁVAJÚCEHO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

1.Predávajúci je v zmysle ust. § 2001 Občianskeho zákonníka oprávnený od zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, že Kupujúcim objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa Kupujúcim objednaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu za objednaný tovar, bude mu táto čiastka vrátená na bankový účet, ktorý Kupujúci Predávajúcemu oznámi.

2.Predávajúci je v zmysle ust. § 2001 Občianskeho zákonníka oprávnený od zmluvy uzavretej s Podnikateľom odstúpiť bez udania dôvodu kedykoľvek do doby prevzatia tovaru Podnikateľom, pričom v takom prípade vráti Predávajúci Podnikateľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to na bankový účet, z ktorého bola kúpna cena hradená.

3.V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo jej časti v prípadoch, keď tak ustanoví zákon.

X. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

1.Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174.

2.Predávajúci v súlade s ust. § 2161 Občianskeho zákonníka zodpovedá Spotrebiteľovi, že ním objednaný tovar pri prevzatí nemá vady, tj najmä že v čase, keď Spotrebiteľ vec prevzal, má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy ním vykonávanej, sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa, tovar zodpovedá akosti alebo vykonaním dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

3.V súlade s ust. § 2161 ods. 2 Občianskeho zákonníka vo vzťahu k Spotrebiteľovi platí, že ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

4. V súlade s ust. § 2165 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že Kupujúci - Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia, pričom to neplatí pri veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, pri použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Spotrebiteľom, ak to vyplýva z povahy veci.

5. Kupujúci – Podnikateľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvanásť (12) mesiacov od prevzatia, prípadne v lehote, ktorú ad hoc uvedie Predávajúci s ohľadom na záručné lehoty poskytované dodávateľom a/alebo výrobcom zakúpeného tovaru, pričom to neplatí pri veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, pri použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim, ak to vyplýva z povahy veci.

6. V súlade s ust. § 2169 Občianskeho zákonníka platí, že ak nemá vec vlastnosti stanovené v ust. § 2161 Občianskeho zákonníka, môže Spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak Spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy Spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

7. V súlade s ust. § 2170 Občianskeho zákonníka platí, že práva z vadného plnenia Spotrebiteľovi nepatria, pokiaľ pred prevzatím veci vedel, že tovar má vady, alebo pokiaľ Spotrebiteľ vadu sám spôsobil, tj najmä neodbornou manipuláciou s tovarom zo strany Spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný užívať a udržiavať dodaný tovar podľa návodu na použitie, ktorý mu bol Predávajúcim dodaný spoločne s tovarom.

8. V súlade s ust. § 2172 Občianskeho zákonníka sa práva z vady uplatňujú u Predávajúceho, a to na adrese: AUREN s.r.o., Sládkovičova 18, 93301 Levice, Slovensko. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi zaslať písomné potvrdenie o tom, kedy obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje.

9. Predávajúci rozhodne o reklamácii Spotrebiteľa bezodkladne v lehote primeranej podľa druhu tovaru, ktorá je potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Predávajúci je povinný vydať Spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

10. Záruka za akosť tovaru v zmysle ust. § 2113 Občianskeho zákonníka je Kupujúcemu poskytovaná v závislosti na záruke za akosť tovaru poskytovanej výrobcom tovaru. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k ​​tovaru alebo v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej možno vec použiť, použijú sa zákonné ustanovenia o záruke za akosť tovaru. Predávajúci poskytne Kupujúcemu informácie ohľadom záruky za akosť konkrétneho druhu tovaru tiež na základe jeho telefonického alebo e-mailového dotazu adresovaného Predávajúcemu.

11. Zárukou za akosť sa podľa ust. § 2113 Občianskeho zákonníka Predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci. Záručná doba plynie od odovzdania tovaru Kupujúcemu; ak bol tovar podľa zmluvy odoslaný, beží od dojatia tovaru do miesta určenia. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšiu udalosť.

XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu

2. Kupujúci, ktorý je zároveň fyzickou osobou, udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle 4 písm. a) zákona č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len "zákon o spracovaní osobných údajov"), Správcom, a to všetkých osobných údajov, ktoré Správcovi poskytne (ďalej len "osobné údaje"), najmä mená, priezviská, telefónu, e-mailovej adresy, identifikačného čísla, daňového identifikačného čísla a prípadne ďalších údajov, napr. dátumu narodenia.

3. Kupujúci, ktorý je zároveň fyzickou osobou, udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa predchádzajúceho odseku za účelom zriadenia a vedenia užívateľského účtu Kupujúceho v rámci eshopu, uzatvárania a plnenia zmlúv medzi Kupujúcim a Správcom, za účelom zlepšenia a rozšírenia služieb Kupujúcim (najmä celkové zlepšenie fungovanie eshopu, pridanie funkcionalít atď.), av prípade, že Kupujúci nezvolí inú možnosť, tiež ponúkanie obchodu alebo služieb (zasielanie obchodných oznámení a newsletteru).

4. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu či telefónne číslo Kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov Kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

5. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

6. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že:

7. pokiaľ nezvolí inú možnosť, jeho osobné údaje môžu byť Správcom spracované aj za účelom ponúkania obchodu, uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy;

8. nebudú spracovávané jeho citlivé údaje v zmysle zákona o spracovaní osobných údajov;

9. svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne a na neobmedzenú dobu;

10. Správca je oprávnený spracovávať jeho osobné údaje v plnom rozsahu do doby, než Kupujúci požiada o ich odstránenie;

11. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, a to písomne ​​alebo zo svojej e-mailovej adresy;

12. jeho osobné údaje bude Správca spracovávať manuálne aj automaticky prostredníctvom svojich zamestnancov a ďalej prostredníctvom spracovateľov poverených Správcom na základe písomnej zmluvy, ktorí podľa takej zmluvy budú povinní chrániť osobné údaje Kupujúceho najmenej v rovnakom rozsahu ako Správca;

13. s výnimkou vyššie uvedeného Správca ani spracovateľ nebudú poskytovať osobné údaje Kupujúceho iným tretím osobám, s výnimkou osôb, ktoré zaisťujú administratívnu, účtovnú a technickú podporu pri prevádzke eshopu;

14. zamestnanci Správcu alebo spracovateľa, iné fyzické osoby, ktoré budú spracovávať osobné údaje Kupujúceho na základe zmluvy so správcom alebo spracovateľom, a ďalšie osoby, ktoré v rámci plnenia zákonom stanovených oprávnení a povinností budú prichádzať do styku s osobnými údajmi u správcu alebo spracovateľa, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov Kupujúceho, pričom táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zamestnania alebo príslušných prác;

15. má v súvislosti so spracovaním osobných údajov Správcom práva vyplývajúce najmä, najmä má právo požiadať Správcu o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, pričom túto informáciu je Správca povinný Kupujúcemu bez zbytočného odkladu odovzdať. Obsah informácie je daný ustanoveniami zákona o spracovaní osobných údajov. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Povinnosť Správcu poskytnúť Kupujúcemu tieto informácie za neho môže plniť spracovateľ;

16. v prípade, že sa Kupujúci domnieva, že Správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, najmä ak budú jeho osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže Kupujúci požiadať Správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie, a/alebo požadovať, aby Predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav, najmä požiadať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu jeho osobných údajov. Ak bude taká žiadosť Kupujúceho uznaná za oprávnenú, Správca alebo spracovateľ bez meškania odstráni závadný stav;

17. Správca splnil svoju povinnosť a oznámil svoj zámer spracovávať osobné údaje Kupujúcich Úradu pre ochranu osobných údajov;

18. Správca a spracovateľ sú povinní prijať nevyhnutné opatrenia na to, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom Kupujúceho, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Táto povinnosť platí aj po ukončení spracovania osobných údajov.

XII. LICENČNÉ PODMIENKY, PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

1. S výnimkou neprenosného osobného práva na využitie eshopu v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami nenadobúdajú Kupujúci využitím eshopu ani uzavretím kúpnej zmluvy s Predávajúcim žiadne práva duševného vlastníctva k právam Predávajúceho na duševné vlastníctvo, ani práva k duševnému vlastníctvu iných osôb.

2. Kupujúci nie sú oprávnení vytvárať odvodené diela na základe Webových stránok.

XIII. ZMENY VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

1.Pri výklade týchto Všeobecných obchodných podmienok sa použije aj prax, ktorá bude medzi Zmluvnými stranami zavedená, avšak ani takáto prax nie je spôsobilá sama o sebe text (podmienky) týchto Všeobecných obchodných podmienok zmeniť.

2. Predávajúci je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky alebo akékoľvek dodatočné podmienky týkajúce sa predaja a služieb poskytovaných Predávajúcim príležitostne meniť, napríklad z dôvodu zmien platných zákonov, vylepšovania alebo iných zmien Služieb. Predávajúci je najmä oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky zmeniť, pokiaľ nevyhnutnosť takejto zmeny vyplýva z právnych predpisov krajiny, v ktorej dochádza k predaju a poskytovaniu služieb Predávajúcim.

3. Svojim ďalším využitím eshopu potom, keď došlo k zmene týchto Všeobecných obchodných podmienok a odoslaním objednávky vyjadruje Kupujúci svoj súhlas so zmeneným znením týchto Všeobecných obchodných podmienok, prípadne so zmeneným znením súhlasu so spracovaním osobných údajov.

4. Predávajúci sa zaväzuje správu o zmenách podmienok zverejňovať na svojich webových stránkach. Zmeny nebudú uplatňované spätne a nebudú nadobúdať účinnosť skôr ako 8 dní po uverejnení. Zmeny týkajúce sa nových funkcií určitej Služby alebo zmeny vykonané z právnych dôvodov však nadobudnú účinnosť okamžite. Ak so zmenenými podmienkami nebude Kupujúci súhlasiť, je povinný eshop prestať využívať.

5. Kupujúci sa zaväzuje znenie Všeobecných obchodných podmienok pravidelne kontrolovať.

XIV. DORUČOVANIE

1. Doručovacou adresou Predávajúceho je adresa jeho sídla, zapísaná ku dňu odoslania zásielky v obchodnom registri.

2. Akákoľvek zásielka zasielaná Predávajúcemu sa považuje za doručenú okamihom jej prevzatia Predávajúcim. Ak neprevezme Predávajúci zásielku na svojej doručovacej adrese, považuje sa zásielka za doručenú desiatym dňom po jej uložení u poskytovateľa poštových služieb, a to bez ohľadu na to, z akého dôvodu k nedoručeniu zásielky došlo (tj. zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade , že sa adresát odsťahoval a pod.).

3. Doručovacou adresou Kupujúceho je adresa, ktorú daný Kupujúci uviedol pri svojej registrácii, resp. pri zriadení svojho užívateľského účtu, či v rámci objednávky tovaru, poprípade iná adresa, ktorú Kupujúci Predávajúcemu následne oznámi alebo uvedie v nastaveniach svojho užívateľského účtu.

4. Akákoľvek zásielka zasielaná Kupujúcemu sa považuje za doručenú okamihom jej prevzatia Kupujúcim. Ak neprevezme Kupujúci zásielku na svojej doručovacej adrese, považuje sa zásielka za doručenú desiatym dňom po jej uložení u poskytovateľa poštových služieb, a to bez ohľadu na to, z akého dôvodu k nedoručeniu zásielky došlo (tj. zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade , že sa adresát odsťahoval a pod.).

5. Vyššie uvedené spôsoby nevylučujú doručovanie zásielok inými spôsobmi, ktoré umožňuje právny poriadok, tj napr. prostredníctvom dátovej schránky.

XV. ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ

1. Tieto podmienky používania eshopu a/alebo uzatvárania kúpnych zmlúv prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kolízne normy sa nepoužijú, pokiaľ je však ich použitie nevyhnutné, použijú sa v zmysle umožňujúcom aplikáciu (užitie) slovenského právneho poriadku v čo najširšom rozsahu.

2. Využitím eshopu a/alebo uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci vyjadrujú svoj súhlas s vyššie uvedenou voľbou právneho poriadku, pokiaľ taký súhlas môžu platne dať. Predávajúci potom s takouto voľbou taktiež súhlasí.

XVI. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.Predávajúci si aj v súvislosti s komunikáciou na diaľku neúčtuje žiadne náklady.

2. Spotrebiteľ je oprávnený sa so svojimi prípadnými sťažnosťami obrátiť priamo na Predávajúceho.

3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

4. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

5. Predávajúci nie je vo vzťahu k Spotrebiteľovi viazaný žiadnymi etickými kódexmi správania v zmysle ust. § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

6. Všetky ďalšie informácie a skutočnosti, ku ktorých oznámeniu Spotrebiteľovi je Predávajúci povinný podľa ust. § 1811 ods. 2 a § 1820 ods. 1 Občianskeho zákonníka a ktoré nie sú zrejmé z príslušných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok, vyplývajú z konkrétnej Objednávky urobené Spotrebiteľom.

7.Pokiaľ Kupujúci nezvolí inak, súhlasí Kupujúci so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

8. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup vo webovom rozhraní eshopu možné vykonať a záväzky Predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

9. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené Všeobecnými obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúcim Podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené Všeobecnými obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom.

10. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

11. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Webových stránkach Predávajúceho a sú v príslušnom znení rozhodné pre všetky objednávky urobené v tento deň a neskôr. Dňom zverejnenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sa ruší platnosť predchádzajúcich Všeobecných obchodných podmienok, to však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzavreté podľa doterajšieho znenia Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok, to však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzatvorené skôr podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Nové znenie Všeobecných obchodných podmienok bude zverejnené na Webových stránkach Predávajúceho.

12. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Zvláštne dojednania s Kupujúcim urobené v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré by s nimi boli v rozpore.

13. Všetky informácie o tovare umiestnenom na Webových stránkach Predávajúceho sú informatívneho charakteru a nemožno z nich vyvodzovať právne následky.

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv Spotrebiteľa:

Email: online@auren.sk

Tel .: +421 908 708 366

1. Všeobecné obchodné podmienky neudeľujú práva žiadnym tretím stranám.

2. Ak bude Kupujúci a užívateľ eshopu tieto Všeobecné zmluvné podmienky porušovať a ak nebude Predávajúci na toto porušenie reagovať, neznamená to, že by sa Predávajúci vzdával akýchkoľvek práv, ktoré jej prípadne náležia (ako napríklad právo ďalej v budúcnosti robiť nevyhnutné právne konanie vedúce k uplatnenie jeho práv).

3. Pokiaľ vyjde najavo, že určité ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok nie je vynútiteľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na žiadne iné ustanovenie.

4 Ak akýkoľvek záväzok vyplývajúci z týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktorý však netvorí ich podstatnú náležitosť, je alebo sa stane nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľný od ostatných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok, a taká neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných záväzkov podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Ak sa dôvod neplatnosti týka len takej časti právneho konania, ktorú možno od jeho ostatného obsahu oddeliť, je neplatnou len táto časť, ak možno predpokladať, že by k právnemu konaniu došlo aj bez neplatnej časti, ak by strana rozpoznala neplatnosť včas.

5. Ak vyjadrí Kupujúci svoj nesúhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, nie je oprávnený eshop ďalej využívať, ibaže sa s Predávajúcim dohodne inak.

6. Kupujúci berie na vedomie, že ak vznesie návrh na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok, bude až do okamihu, keď takáto zmena bude zo strany Predávajúceho výslovne písomne ​​akceptovaná, alebo kým dôjde k inej dohode medzi Zmluvnými stranami, oprávnený eshop využívať a uzatvárať kúpne zmluvy s Predávajúcim podľa týchto nezmenených Všeobecných obchodných podmienok.

7. Práva a povinnosti podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok zostávajú v platnosti aj po tom, keď Kupujúci prestane eshop využívať.

8. K uzavretiu zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok môže dôjsť vo všetkých jazykových verziách uverejnených na Webových stránkach. V prípade rozporu medzi viacerými jazykovými verziami týchto Všeobecných zmluvných podmienok je rozhodujúci ich slovenský text.

9. Nároky na zmluvné pokuty podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v plnej výške.